AKTUELLE OPLYSNINGER

Information om udskrivning af Cannabis som medicin

DSAM, København, 010118 Information om udskrivning af cannabis som medicin Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 1/1-2018 gør det muligt for praktiserende læger at udskrive en række nye cannabisprodukter som medicin.

Man hører mest om de positive virkninger

Forventningerne til forsøgsordningen er høje. De positive enkelthistorier fra pressen handler ofte om andre speciallægers brug af cannabisprodukter, f.eks. i forbindelse med behandling af kræftsygdom, sclerose eller rygmarvsskade. Den praktiserende læges område vil i forsøgsordningen især handle om udskrivning af cannabis for kroniske smerter.

Hvad siger myndighederne om brug af cannabis som smertestillende medicin

Lægemiddelstyrelsen skriver: ”De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt”. De har vurderet, at det er nervesmerter (såkaldt neuropatiske smerter), lægen kan overveje at behandle med medicinsk cannabis, og at det ikke er relevant ved andre typer smerter.

Patientens sikkerhed vejer tungest – virkninger og bivirkninger dårligt belyst

Når man i dag indfører nye behandlinger i sundhedsvæsenet sker det normalt på baggrund af solid viden om effekt og bivirkninger og myndighedernes godkendelser. De cannabisprodukter, som politikerne nu vil have læger til at udskrive og tage ansvar for, er ikke godkendte som lægemidler af myndighederne, hvilket især går ud over sikkerheden for patienten. Effekt: Viden om virkningerne på kroniske nervesmerter er sparsom og af dårlig kvalitet, og den mulige effekt er ubetydeligt svag og ikke dokumenteret ud over tre uger. Bivirkninger: Vi ved at cannabis kan have mange bivirkninger, f.eks. forstyrrelser af hjerterytme og blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær, sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

De praktiserende læger frarådes at udskrive cannabis som medicin

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter. I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), anbefaler vi de praktiserende læger at henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling, som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.

Nye retningslinjer i forbindelse med receptfornyelser

Lægehuset ønsker, at den medicin, som du indtager, er den rigtige medicin for dig.
Vi bestræber os derfor på, at fast medicin ordineres ved besøg hos lægen, så recepten dækker frem til næste aftalte besøg. Enhver form for behandling med medicin bør drøftes med lægen mindst én gang om året.
Det er lægehusets mål, at medicinbestilling gennem hjemmeside og ved telefonopkald til vores personale reduceres.
Ved receptudstedelse af sovemedicin, stærk smertestillende medicin og beroligende medicin, skal man møde op til konsultatiuon. Dette i forhold til vejledning fra sundhedsstyrelsen. Samme praksis gælder for receptudskrivning af mere speciel medicin som eksempelvis Ritalin.
Følges du på et sygehusambulatorium eller via speciallæge henstiller vi til, at medicinen fornys direkte af af ambulatorium/speciallæge af hensyn til behandlingsansvar.
Det anbefales derfor at du 1 gang om året kommer til kontrol og receptfornyelser.
www.sundhed.dk kan du selv se om du har åbne recepter.


Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre

  • Folketinget har d. 2. juni 2017 besluttet, at kørekort til bil og MC ikke skal udløbe grundet bilistens alder.
  • Det betyder også, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af et kørekort.
  • Udløbsdatoen på kørekort afhænger af, hvornår kørekortet er erhvervet.
    • For nogle bilister gælder kørekortet til de er 70 år, og for bilister med nyere kørekort er kørekortet gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen.
  • Uanset hvilken udløbsdato, der står på kortet i dag, skal du fra 1. juli forny kørekortet administrativt, når det udløber.
    • Det vil sige, at kørekortet blot skal fornys ved Borgerservice. Et kørekort fornys for 15 år ad gangen uanset bilistens alder.
  • Myndighederne vil overfor lægerne understrege pligten om anvendelsen af lægeligt kørselsforbud og indberetningspligt i tilfælde af, at en ældre er til fare for sig selv eller andre.